OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Kupovinom programa zasnivate pravni odnos sa “Voyage Travel” d.o.o. subagentom drugih organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora – prijave  putovanja, dajete saglasnost da ste upoznati sa programom i uslovima programa i da ih u cjelosti prihvatate. Sve dalje navedeno o uslovima putovanja predstavlja pravnu obavezu između Vas kao kupca – korisnika usluga i organizatora i jedini je uslov za razriješavanje svih eventualno nastalih sporova.

Potrebno je da putna dokumentacija putnika i korisnika usluga Turističke Agencije Voyage Travel bude ispravna i validna najmanje 6 mjeseci od dana povratka. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju problema sa granicnom kontrolom.

 

Član 1.

PRIJAVE I UPLATE
Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici turističke agencije “Voyage Travel” (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. “Voyage Travel” prodaje aranžmane drugog organizatora putovanja kao subagent, i dužan je to napomenuti na Ugovoru-Potvrdi i u tom slučaju primjenjuju se Opšti uslovi putovanja organizatora. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – prijava za putovanje (u daljem tekstu: ugovor). Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 10 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno.

 

Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

 

Član 2.

PRAVA I OBAVEZE “Voyage Travel”

 • da putniku izda ugovor o putovanju (prijava za putovanje),
 • da putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja,
 • da putniku ponudi osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguravajućim društvom.
 • da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti,

Član 3.

POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
– Organizator ima pravo na izmjene u programu putovanja ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, kao i na izmjene u programu koje su nastale tokom putovanja nakon dogovora i pristanka na promjenu programa više od 80% grupe.
– Organizator je dužan da u što kraćem roku obavijesti putnike ukoliko dođe do izmjene putovanja prije početka putovanja.

 

– U toku putovanja moguće su izmjene redosljeda boravka i turističkog programa, koje ne povlače novčanu nadoknadu od strane učesnika putovanja.
–  Programom predviđen smještaj organizator može zamijeniti smještajem u drugom objektu iste ili više kategorije u  mjestu koje je predviđeno programom putovanja.

 

– Organizator ima pravo da odustane od putovanja ako se za isti nije prijavio minimalan broj putnika predviđen programom putovanja.

 

–  Organizator o storniranju putovanja iz ovih razloga dužan je da obavijesti putnike najkasnije 7 dana prije predviđenog putovanja i dužan je da putniku vrati cjelokupno uplaćenu sumu najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

 

–  Isto pravo organizator ima i u slučaju ako prije ili u toku putovanja nastupe vanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje nisu postojale u vrijeme primanja uplata za putovanje.

 

– Ukoliko se putovanje prekida iz ovih razloga organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

 

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za zdravstvene probleme korisnika putovanja.

 

– Organizator može povećati cijenu i zahtijevati doplatu ako je došlo do promjene kursa razmjene valute, promjene u tarifama prevoznika, ukoliko utiče na cijenu putovanja,  povećanja zakonskih, poreskih i sličnih obaveza koje utiču na povećanje cijene putovanja i jednostrano povećanje cijene pružalaca usluga bitnih za putovanje.  Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika, a povećanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika.

 

– Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

 

– Cijena aranžmana ne sadrži troškove koje putnik sam napravi u toku korišćenja aranžmana (room servis, piće iz sobnog bara, obroci koji nisu po programu, telefonski računi, i dr.)

 

Član 4.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA PUTOVANJA  


–  Pravo je i obaveza putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja i da dobije pismeni primjerak istog.

 

–  Da na prijavi putovanja, odnosno ugovoru o organizovanom putovanju svojeručnim potpisom potvrdi da je upoznat sa programom putovanja i da prihvata program i opšte uslove putovanja,u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe se vrši uplata putovanja što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor)  potvrđuje prihvatanjem klauzule u prijavi “Saglasan sa opštim uslovima putovanja”,

Putnik koji je rezervaciju izvršio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju ( zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično),.., a želi da izvrši uplatu elektronskim putem, u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima  putovanja preko internet stranice  agencije „Voyage Travel“. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Ugovor o putovanju koji je na internet stranici agencije, popuni ga, potpiše i proslijedi agenciji  na faks br.  020/611-777. Ukoliko putnik ne pošalje potpisani Ugovor o putovanju, uplatom akontacije smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima i Programom putovanja agencije Voyage Travel i da prihvata iste. 

 

– Da uplati iznos u valutama na način i po dinamici kako je predviđeno.

 

– Da u predviđenom roku subagentu dostavi podatke i dokumenta koji su potrebni za prevoz, smještaj,  prelaz preko granice. Za eventualne netačnosti u pomenutim dokumentima svu odgovornost snosi putnik lično.

 

– Da on lično, njegove isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove propisane našim propisima kao i propisima zemalja u koje se putuje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i dr.). U slučaju nepoštovanja propisa sve posljedice snosi sam putnik.

 

– Putnik odgovara lično i snosi sve, eventualne, posljedice za štetu koju pričini organizatoru putovanja ne izvršavanjem ili kršenjem navedenih i drugih zakonskih, administrativnih propisa i odredbi.

 

– Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 časova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 09:00 časova na dan odlaska.

 

– Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.

 

– Učesnici putovanja su dužni da se obavijeste kod nadležne zdravstvene ustanove i da poštuju sve zdravstvene propise za putovanje u određenu zemlju. U slučaju bolesti u toku korišćenja aranžmana troškove liječenja snosi učesnik putovanja.

 

– Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Trokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem, koji može značajno pogoršati komfor smještaja. Četvorokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa dva pomoćna ležaja, koji mogu značajno pogoršati komfor smještaja.

 

Član 5.

POSEBNA PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA PUTOVANJA 


– Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi usluge predviđene programom putovanja. Uslov je da to lice zadovoljava posebne zahtjeve predviđene za određeno putovanje i da organizatoru putovanja nadoknadi troškove prouzrokovane zamjenom.

– Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti “Voyage Travel” koji informaciju prosljeđuje organizatoru putovanja.

Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

 •  5 % ako se putovanje otkaže do 45 dan prije početka putovanja (blagovremeni otkaz)
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 prije početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.
 • Uplaćeni avans prilikom prijave i rezervacije putovanja od strane putnika zadržava agencija u slučaju da prijavljeni putnik odustane od putovanja na račun organizacionih troškova.

 

– Putnik će platiti samo učinjene troškove organizatoru ukoliko do otkaza dođe usled okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.

U ovom slučaju putnik je dužan da u roku od 5 dana dostavi organizatoru pismenu potvrdu o uzroku otkaza, izdatu od nadležnih organa. Ukoliko lice koje je odustalo od putovanja obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili zamjenu nađe organizator, to lice je dužno platiti samo učinjene troškove organizatoru.

– Ukoliko učesnik putovanja svojevoljno prekine putovanje ili ukoliko je spriječen da ga nastavi zbog učinjenog prekršaja ili zbog nepoštovanja programa i uputstava predstavnika agencije, i time ne koristi programom predviđene usluge, organizator nije obavezan da prihvati zahtjev za vraćanje novca. Učesnik putovanja snosi sve posljedice zbog gubitka (krađe ili drugi način nestanka ) ličnih putnih dokumenata ili prtljaga prije ili u toku putovanja.

– Putnik ima pravo na besplatan prevoz prtljaga do težine koju određuje prevoznik. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, oštećeni ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga.

– Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost pasoša ili za neblagovremeno obezbjeđenje viza, kao ni odgovornost ukoliko diplomatsko-konzularno predstavništvo odbije izdavanje vize ili ako nadležni organ strane zemlje ne odobri ulazak u zemlju. Sve eventualno nastale troškove snosi učesnik putovanja.

– U slučaju eventualnih prekršaja zakona i posebno zakona zemlje u kojoj se boravi počinjene od strane nekog od putnika, sve posljedice snosi putnik lično, a organizator putovanja nije dužan obezbijediti povratak istog lica (počinioca prekršaja) zajedno sa ostatkom grupe, a to važi i ako prekršaj počini grupa putnika. Organizator, takođe u tom slučaju nema nikakve materijalne obaveze prema pomenutom putniku ili grupi putnika.

– Organizator putovanja korisnicima svojih usluga PREPORUČUJE da osiguraju sebe i svoj prtljag kod neke od osiguravajućih kuća na teritoriji Crne Gore u cilju zaštite usled nepredviđenih okolnosti.

– Maloljetna lica mogu postati korisnici aranžmana samo uz pratnju jednog od roditelja ili uz pismenu saglasnost oba roditelja ovjerenu u sudu.

 

Član 6.

CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA

 

Cijene za sva putovanja  date su po osobi na bazi hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije.

Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sljedećih usluga: uslugu prevoza, turističkog vodiča – pratioca, smještaja, ishrane i pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena.

 

Cijena aranžmana (ako drugačije nije ugovoreno) ne obuhvata:

 • aerodromske takse,
 • fakultativne izlete,
 • troškove pribavljanja i izdavanja viza,
 • dodatne usluge: room servis, korišcenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge).

 

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe-pogled more ili sobe sa posebnim položajem, sobe tipa “suite” ili porodične sobe i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtijeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga.

Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

 

Član 7.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanija programa putovanja. Ishrana,  komfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim – nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.

Programi putovanja su označeni brojem kalendarskih dana. Prvi dan je dan polaska na putovanje, a poslednji dan označen na programu putovanja je dan povratka.

 

Član 8.

REKLAMACIJE

 

Ukoliko eventualnu štetu treba da nadoknadi pružalac usluge, organizator će odlučiti da li će isplatu izvršiti on, a od pružaoca usluga ostvariti nadoknadu ili će zastupati putnika da naknadu štete ostvari kod pružaoca usluga koji je izazvao štetu.

Za sve sporove nastale u vezi naknade štete po ovom osnovu nadležan je Sud opšte nadležnosti.

Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene,  putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik – nosioc ugovora, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore – reklamacije.

 

POSTUPAK U VEZI SA PRIGOVOROM:

 

– putnik je dužan u mjestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlašćenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadno putnikovu reklamaciju, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju.  Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

– ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,

– najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima.

– organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa kluzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.

– dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže YUTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

–  putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti arbitraži YUTA-e.

U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokreće prijedlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procijenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba učesnika u postupku, a na osnovu rješenja predsjednika arbitražnog vijeća.

– prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važecim cijenama avio – prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag.

– organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, ošteceni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.

Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

 

Član 9.

PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika. Preporučuje se da se zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Prevoz prtljaga avionom podrazumijeva dozvoljenu težinu prtljaga do 20 kg po osobi. Svaki višak težine, se naplaćuje naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije – avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljaga po osobi uobičajene veličine, ukupne težine do 25 kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine prtljaga, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unijetim u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, kao i o prtljagu unijetom u smještajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima I zajedničkim prostorijama. Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili posle putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja, ili pak osiguravača i dr. prema važećim međunarodnim i domaćim posebnim propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama.

 

Član 10.

CARINSKI i DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako Crne Gore, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi – te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima i dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi, prilikom smještaja deponovati u sef ili na recepciju smeštajnog objekta.

Član 11.

 ZDRAVSTVENI PROPISIPutnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije, načina prevoza i sl. voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdr. stanju djece i lica koja sa njim putuju (hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa usled toga neophodnost specifične ishrane, smještaja, posebnih usluga I tretmana) te pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost za slučaj prekida putovanja, uskraćivanja boravka putniku, ili drugih odstupanja od programa, i nemogućnosti realizacije istog, od strane nadležnih organa, usled sprovodjenja mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti i sl.Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili pribavljanje određenih dokumenata, podrazumijevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome. Preporučujemo uplatu polise putnog osiguranja. Posebno upozoravamo, da odabirom vanevropskih destinacija (posebno afričkih i azijskih) putnik preuzima rizik od nastupanja zdravstvenih komplikacija i posledica, koje mogu nastati usled reakcije organizma na drugačiji sastav vode, hrane, vazduha i sl. Ukoliko Vaš aranžman obuhvata osiguranje (što mora biti izričito navedeno u programu putovanja) na osiguranje se primenjuju Uslovi osiguranja, te je neophodno da se sa istima detaljno upoznate, jer je u njima sadržan nivo usluga i uputstvo koje, kao korisnik osiguranja, morate slijediti radi ostvarivanja svojih prava.

 Član 12.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKALični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predviđenom postupku, u skladu sa posebnim propisima.

 Član 13.

OSIGURANJE: Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u Crnoj Gori. Preporučuje se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponudjen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.

 

Član 14.

INFORMACIJEUsmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja

 

Član 15.

POPUSTI

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od  strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).

 

Član 16.

INDIVIDUALNA PUTOVANJA “NA UPIT“

 

Kod individualnih ”rezervacija na upit“ organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e.mail i dr.).

 

Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 15 EUR. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana.

 

Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge) a najčešći ugovori su za hotelski smeštaj i avio karte. 

 

Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u cjelosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cjelosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u cjelosti.

 

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). 

 

Dobijanjem dokaza о ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

 

Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije i low cost kompanija, primjenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno kupljena  karta ne može se zamijeniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromskih taksi, te ne podliježu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 5.  ovih Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

 

Avio karta na čarter programu je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podliježe naplati svih 100% bez obzira na razlog otkaza, bez obzira da li je karta kupljena kroz cijenu aranžmana ili samo avio prevoz.

 

AVIO KARTE na redovnim linijama podliježu pravilima otkaza avio kompanije, te stoga ne podliježu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl. 5. ovih Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

Takođe, stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smještaja kroz rezervacione hotelske sisteme koji uslovljavaju nemogućnost promjene i refundacije.

Takođe, stvarno učinjeni trošak predstavlja troškove fiksnog zakupa smještaja, avio-autobuskog-brodskog prevoznika ili druge karte, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati.

 

Za moguća kašnjenja ili otkaze koje prouzrokuju avio kompanije, agencija “Voyage travel” ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Agencija “Voyage travel” ne snosi nikakvu odgovornost i neće nadoknaditi štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja, štrajka, više sile ili iz drugog razloga koji nije u njenoj direktnoj kontroli. Osim togа, nema nikakvu obavezu davanja kompenzacije zbog pojave bilo kog dodatnog troška, propusta, kašnjenja ili promjene rute.

 

MOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE VOYAGE TRAVEL D.O.O.

 

Ovi, Opšti uslovi putovanja agencije Voyage Travel primjenjuju se od 08.04.2016. godine.     


 

 Moskovska 133a

Zgrada Maxim

81000 Podgorica

+382 20 611 777

+382 67 626 577

Voyage Travel Agency

 •   Moskovska 133A, zgrada Maxim, 81000 Podgorica

 •    +382 67 626 577

 •    +382 20 611 777

 •    info@voyagetravel.me

    

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error

© Voyage Travel Agency